dekop

Informatie site

Acupunctuur

Shiatsu

Energetische geneeswijzen

Jan Reinders

Pagina voor TCM therapeuten

Energetische patronen bij irritatie kniegewricht.

De behandeling optimaliseren

Slijtage van het kniegewricht, of aandoeningen aan meniscus, banden, e.d. leiden tot energetische patronen, die o.m. met acupunctuur beïnvloed kunnen worden. Er zijn vele punten met indicatie m.b.t. de behandeling van knieklachten. Goed begrijpen wat zich energetisch afspeelt in de betreffende punten en in de knie, zal de leiden tot een goede selectie van punten en optimale aandacht voor die plekken die het nodig hebben.

Lichaamscellen die in de problemen komen/ vernietigd worden, geven veel energie af. Aangedane gebieden in/bij het gewricht kunnen zorgen voor een escalatie van dergelijke Qi. Deze Qi moet via de gangbare kanalen/ meridianen afgevoerd worden. Slaagt dit proces, dan blijft er sprake van een goede circulatie van de voedende Qi en zal het lichaam aan herstel kunnen werken (mits er ook voldoende voedende Qi beschikbaar is).

[Naast fysieke boodschappenlijnen zoals zenuwen, zijn er ener-getische netwerken, die signaleren dat er iets fout gaat en zetten aan tot een actie].

Helaas heeft de escalerende Qi ook invloed op alarmsystemen in het lichaam. Net zoals zenuwen geprikkeld kunnen worden en een boodschap afgeven, zal de escalerende Qi signalen afgeven die tot reacties leiden. Indien een energetische overactiviteit te sterk wordt, zal dit aanleiding geven tot stereotype actie, nl. pijnsignalen afgeven en remmen van de energiestroom. Het remmen van de energiestroom zal leiden tot obstructie van Qi in het aangedane gebied en in de betreffende kanalen/meridianen. Spannen van weefsel is de manier van het regelsysteem van het lichaam, om de energie te blokkeren. Herstel wordt belemmerd en extra spierspanning, zal tot meer irritatie en slijtage leiden. Een therapievorm, die er in slaagt om de Qi weer normaal te laten stromen, geeft het lichaam van de patiënt de gelegenheid om het zelf herstellend vermogen zijn werk te laten doen.
Blokkades/voltes van escalerende Qi sederen kan er toe leiden dat de ongewenste actie van het lichaam stopt en ongewenste spierspanning en obstructie opgeheven wordt (of verminderd).

Het is niet toevallig dat veel acupunctuurpunten in de omgeving van het kniegewricht een indicatie hebben voor de behandeling van knieklachten. Het is voor de hand liggend dat dergelijke punten vol raken en gaan blokkeren. Bij de knie zullen, zeer waarschijnlijk, ten gevolge van blokkerende Qi ook Ah Shi-punten ontstaan. Sederen van de voltes kan de weg vrij maken, om de normale stroom van Qi te herstellen.

Een masseur die het gespannen weefsel soepel wil maken (zonder energetische beïnvloeding) zal in veel situatie het tegendeel bereiken. Er is geen probleem met de spieren; het lichaam besluit om ze te spannen.

Acupunctuurnaalden, geprikt in de blokkerende punten, met sedatie, kan veel nuttig werk doen. Het lichaam van de patiënt vindt elke verandering ongewenst en komt daartegen in verzet, maar heeft in verhouding tot andere technieken minder weerwoord tegen de naalden. Een te sterke sedatie zal echter onnodige tegenwerking oproepen.
De acupuncturist die met een vastomlijnd recept de problematiek behandelt, zal minder succesvol zijn dan iemand die tot de juiste selectie komt. Het lichaam van de patiënt zal een aantal punten en sommige kanalen blokkeren. De voltes zullen zich niet altijd op dezelfde plaatsen manifesteren. GB-34 prikken zal succesvol zijn als de volte zich daar bevindt. Heeft het lichaam bv. met name een traject via SP geremd, dan is SP-9 (zeer waarschijnlijk) het te behandelen punt. De volle punten in aangedane trajecten moeten geprikt worden; sla veel geprezen maar niet blokkerende punten maar over. Prik ook distale punten van aangedane Yang meridianen/kanalen en Ah Shi-punten.

Punt selectie

Kun je voelen waar de Qi stagnaties zich manifesteren, prik dan deze punten en de wenselijke distale punten, in combinatie met punten die op basis van syndroomkenmerken in aanmerking komen. De andere weg is, zoeken naar kenmerken die gepaard gaan met het blokkeren. Blokkerende punten worden pijnlijk als je er druk op uitoefent, of gaan doof aanvoelen. In de gebieden waar volle en blokkerende meridianen en tendo-musculaire meridianen stromen, zal zich spierspanning manifesteren, waar de patiënt met zijn bewustzijn niet of nauwelijks greep heeft (het lichaam accepteert de opdrachten van het bewustzijn niet of nauwelijks). Bij de patiënt voorkomende syndromen kunnen soms een aanwijzing zijn voor vermoedelijk blokkerende punten. Een persoon met Damp zal sneller een blokkerende SP-9 ontwikkelen, dan iemand anders. De Damp zorgt al voor enige obstructie van het punt. Komt daar de extra lading van de knie-aandoening bij, leidt dit sneller tot blokkeren, zelfs als de buitenmeniscus is aangedaan. Is er sprake van LIV Xue xu, die GB-34 beïnvloedt, zal dit sneller leiden tot stagnatie op dit punt. Onder neutrale omstandigheden zullen punten en meridianen blokkeren, aan die zijde van de knie, waar de aandoening zich bevindt.
Is er sprake van irritatie bij het gewrichtsoppervlak van de knieschijf, leidt dit doorgaans tot blokkerende punten, zoals Xiyan (knieogen), Tongshen (bovenzijde knieschijf: hoek lateraal) en Heding (bovenzijde knieschijf: midden. Bij aandoeningen van de meniscus zijn er dikwijls ook Ah Shipunten aan de zijkant onder en boven het gewricht, op de aangedane zijde. Tussen de mediale Xiyan en Sp-9 kunnen Ah Shi-punten ontstaan. Dit geldt ook voor de laterale Xiyan/ ST-35 en het direct daaronder liggende gebied op de ST-meridiaan. Prikken van punten waar zich veel Ballast Qi bevindt, geeft vaak reacties in het verdere verloop van een meridiaan richting voeten; vaak moeten even later meer punten geprikt worden, die dan gaan blokkeren. Indien, mede door een goede puntenkeuze op het onderbeen, snel energie afgevoerd wordt via het onderbeen, kan dit leiden tot blokkades/remmingen op het bovenbeen, heup, of bij het SI-gewricht. Voorkom dan ook deze remmingen, door daar (de juiste) punten te prikken.
Een tekort aan voedende Qi kan soms ook een belemmering zijn, om de volte van escalerende Qi te laten gaan. Obstructie van de SP-meridiaan remt ook de toevoer van SP-Qi naar de knie. Is dit de reden tot belemmering, ga dan bv. SP-3 tonifiëren. Ook kan het soms helpen om KID te voeden. Voeden terwijl er sprake is van een volte kan dus soms het oplossen van een volte ondersteunen. Als er kenmerken zijn van Nier Leegte is het sowieso belangrijk om deze energie te tonifiëren. KID-10 hoort dan zeker geprikt te worden.
De pols kan een belangrijk hulpmiddel zijn om te checken of het gewenste resultaat bereikt wordt. Helaas laat de pols, bij de aandoeningen, niet altijd heel expliciet zien wat zich bij de knie afspeelt.
Spierspanning in de blokkerende gebieden kunnen heel goed laten zien of er nog geblokkeerd wordt.

Shiatsu

Is er sprake van voltes in een heel traject van een meridiaan/ tendo-musculaire meridiaan, dan is behandeling mat shiatsu nuttig. Indien de aangedane delen bij het kniegewricht tijdens een buiging relatief weinig nieuwe escalerende Qi produceert en er sprake is van voltes rond de knie en in de meridianen is bewegen en zijn (de juiste) strekkingen heel belangrijk. Behandel vooral door het been in die positie te brengen, waarin het onderbewustzijn van de patiënt zorgt voor toenemende spierspanning. Zoek hierbij niet de maximale weerstand op, maar die posities waarin je er voor kunt zorgen dat de patiënt de eigen controle kan terugkrijgen. In situaties (posities) waarin het lichaam van de patiënt maximaal terugvecht zorg je voor onnodige escalaties en je met hard werken een negatief resultaat bereikt. Ah Shi-punten en acupunctuurpunten waarbij de voltes zich aan de oppervlakte bevinden, kun je mogelijk prima behandelen met sederende technieken. Diepliggende voltes, die je lastig kan bereiken moet je niet willen behandelen met shiatsu. De patiënt komt voor rendement; een acupunctuurnaald bereikt daar twintig keer zoveel dan je kan bereiken met shiatsu op die plek. Op een (diep liggende) blokkade van Gb-34 bereik je weinig. Op SP-9 bereik je met een goede sederende techniek wel het nodige. Met de juiste behandeling vermindert de pijn die ervaren wordt tijdens de behandeling redelijk snel. Blijft de pijn, dan is de techniek niet goed, of shiatsu, in dit geval, niet geschikt om het punt in met shiatsu te behandelen.

Zijn energetische behandelingen bij knieblessures altijd zinvol?

Behandelen van gewrichtsaandoeningen met energetische therapieën kunnen heel zinvol zijn.
Er zijn ook situaties waarin de resultaten dusdanig tegenvallen, dat het beter is behandelingen niet te continueren.
Doorgaans vermindert de behandeling de voltes/blokkades en kan het zelfherstellend vermogen beter zijn werk doen. Zolang de knie escalerende Qi afgeeft, zal dit weer tot blokkades leiden. Het patroon kan zijn, dat de persoon verlichting ervaart, die in de loop van de volgende dag verdwijnt. Na de volgende behandeling is de termijn waarin hij/zij verlichting ervaart iets langer. Dit is een voorbeeld waarin er duidelijk nut tot behandelen bestaat. Indien de patiënt binnen een uur na de behandeling al weer evenveel last als voorheen en na de volgende behandeling blijft dat patroon, dan is dusdanig veel irritatie in het gewricht en wordt er te snel in het gebied blokkerende Qi afgeven, dat behandelen lijkt op dweilen met de kraan open. Het rendement is te gering. Uit kostenoverweging voor de patiënt is het dan al wenselijk niet door te gaan. Mogelijk dat na enige tijd, na andere behandeling, ingreep, medicatie, voedingssupplementen, rust, behandelen weer zinvol is.

Adviezen voor de patiënt

Zorg dat de persoon oplet wat zijn doen en laten voor invloed heeft op zijn klacht. Soms volgen patiënten braaf een advies op van bv. een fysiotherapeut, die geadviseerd heeft de spieren rond het gewricht te versterken met kracht trainingen. In veel gevallen leidt extra belasting tot meer escalerende Qi en verergering van het probleem. De persoon moet de kijken wat het resultaat is van dat wat hij doet. Activiteiten die tot verergering leiden moeten vermeden worden, begrenst worden, of aangepast. Ontspannen het gewricht bewegen (zorgen dat spieren ontspannen zijn) zorgt voor meer afvoer van escalerende Qi. Als (ontspannen) oefeningen leiden tot meer afvoeren, dan toename van escalerende Qi, is dit heel zinvol. Laat de patiënt zelf checken waar pijnlijke plekken zitten en zorg dat hij/zij probeert deze pijn weg te werken, met massage/ kloppen, bewegen.

Het kan zinvol zijn dat de patiënt voedingssupplementen gaat gebruiken die het gewrichtsoppervlak voeden. Als inwoner van de EU is het bij de wet verboden hierover te publiceren, tenzij het geregistreerde medicijnen zijn. Helaas zijn er te weinig miljardairs die allerlei stoffen uit de natuur ook wel willen laten registreren als medicijn, zonder er iets aan te verdienen valt.

reageren...